top of page
Strip-1.png

Slutbrugerlicens
aftale

Slutbrugerlicensaftale ("Aftale")

Sidst opdateret: 5. maj 2021

Læs denne slutbrugerlicensaftale grundigt, før Du klikker på knappen "Jeg er enig" eller downloader eller benytter Fishing: North Atlantic .

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

Ord med stort begyndelsesbogstav har betydninger, der er defineret under følgende omstændigheder. De følgende definitioner har de samme betydninger, uanset om de forekommer i ental eller i flertal.

Definitioner

Formålet med denne slutbrugerlicensaftale:

Aftale betyder denne slutbrugerlicensaftale, der udgør hele aftalen imellem Dig og Virksomheden vedrørende brugen af Applikationen.

Applikation betyder det softwareprogram, som Virksomheden leverer, som Du downloader til en Enhed, og som hedder Fishing: North Atlantic & Fishing: Barents Sea.

Virksomhed (henvist til som enten "Virksomheden", "Vi", "Os" eller "Vores" i denne Aftale) henviser til Misc Games AS, Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norge.

Indhold henviser til indhold såsom tekst, billeder og anden information, der kan offentliggøre, uploades, linkes til eller på anden måde gøres tilgængeligt for Dig, uanset hvilken form for indhold der er tale om.

Land henviser til: Norge

Enhed betyder enhver enhed, der kan tilgå Applikationen, såsom en computer, en mobil enhed eller en digital tablet, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation4™, PlayStation5™ og Nintendo Switch.

Tredjepartstjenester betyder tjenester eller indhold (herunder data, information, applikationer og andre produkttjenester), der leveres af en tredjepart og kan blive vist, inkluderet eller gjort tilgængelig af Applikationen.

Du (henvist til som enten "Du", "Dig", "Din" eller "Dit" i denne Aftale) betyder den person, der tilgår eller bruger Applikationen, eller den virksomhed eller anden juridiske entitet, som en sådan person tilgår eller bruger Applikationen på vegne af, hvis dette gør sig gældende.

Samtykke

Ved at klikke på knappen "Jeg er enig" eller downloade eller bruge Applikationen erklærer Du dig enig i, at Du er omfattet af Aftalens vilkår og betingelser. Hvis Du ikke er enig i Aftalens betingelser, skal Du hverken klikke på knappen "Jeg er enig", downloade eller bruge Applikationen.

Denne Aftale er et juridisk dokument mellem Dig og Virksomheden og definerer Din brug af Applikationen, der er gjort tilgængelig for Dig af Virksomheden.

Du køber ikke Applikationen, men Virksomheden giver dig licens til at bruge den i streng overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale.

Licens

Licensens omfang

Virksomheden giver Dig en licens til at downloade, installere og bruge Applikationen i overensstemmelse med betingelserne i Aftalen. Licensen kan tilbagekaldes og er hverken eksklusiv eller mulig at overføre til andre.

Den Licens, som Virksomheden giver dig, må udelukkende bruges til personlige og ikke-kommercielle formål i streng overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale.

Licensens begrænsninger

Du erklærer, at Du hverken selv vil eller give andre tilladelse til at:

  • Licensere, sælge, udleje, tildele, distribuere, overføre, hoste, videreformidle, afdække eller på anden måde udnytte Applikationen kommercielt eller gøre Applikationen tilgængelig for en tredjepart.

  • Kopiere eller bruge Applikationen til andre formål end de tilladte som nævnt under afsnittet "Licens".

  • Modificere, lave afledte versioner af, adskille, dekryptere, foretage reverse compiling eller reverse engineering af nogle som helst dele af Applikationen.

  • Fjerne, ændre eller skjule proprietære oplysninger (inklusive oplysninger om ophavsret eller varemærker) om Virksomheden eller dens samarbejdspartnere eller Applikationens leverandører eller licensgivere.

Immateriel ejendom

Applikationen, herunder, og uden begrænsning, alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder, tilhører udelukkende Virksomheden både nu og i fremtiden.

Virksomheden er ikke forpligtet til at holde Dig skadesløs, yde erstatning eller forsvare Dig med hensyn til krav fra tredjeparter, der opstår på baggrund af eller har at gøre med Applikationen. I det omgang at Virksomheden på baggrund af gældende lovgivning er forpligtet at holde Dig skadesløs eller yde erstatning, er Virksomheden kun ansvarlig for efterforskning, forsvar, forlig og krav, hvis Applikationen eller Din brug af den overtræder tredjeparters immaterielle ophavsrettigheder.

Dine forslag

 

Alle tilbagemeldinger, kommentarer, idéer, forbedringer eller forslag givet af Dig til Virksomheden angående Applikationen er udelukkende underlagt Virksomhedens ophavsret.

Virksomheden har ret til at bruge, kopiere, ændre, offentliggøre eller redistribuere forslag til ethvert formål og på enhver måde uden at kompensere eller kreditere Dig.

Modifikationer af Applikationen

Virksomheden forbeholder sig retten til at modificere, suspendere eller nedlægge Applikationen eller dens forbindelsestjenester midlertidigt eller permanent med eller uden varsel og uden erstatningsansvar over for dig.

Opdateringer af Applikationen

Virksomheden kan fra tid til anden levere udvidelser eller forbedringer af Applikationens indhold og funktioner, der kan inkludere programpatches, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og andre modifikationer.

Opdateringer kan ændre eller slette bestemt indhold og/eller bestemte funktioner i Applikationen. Du erklærer dig enig i, at Virksomheden hverken er forpligtet til at (i) levere opdateringer eller (ii) fortsætte med at tilbyde eller aktivere bestemt indhold eller bestemte funktioner i Applikationen til Dig.

Du erklærer dig endvidere enig i, at alle opdateringer og alle andre modifikationer skal (i) betragtes som en integreret del af Applikationen og (ii) er underlagt alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

Vedligeholdelse og support

Virksomheden yder ikke vedligeholdelse eller support til download og brug af Applikationen. I det omfang at vedligeholdelse eller support er påkrævet ifølge gældende lovning, er Virksomheden forpligtet til at efterkomme sådanne krav om vedligeholdelse eller support.

Tredjepartstjenester

Applikationen kan vise, inkludere eller give adgang til tredjepartsindhold (herunder data, information, applikationer og andre produkttjenester) eller formidle links til tredjeparters websider eller tjenester.

Du anerkender og erklærer dig enig i, at Virksomheden ikke kan holdes ansvarlig for Tredjepartstjenester, herunder hvorvidt de er korrekte, færdigudviklede, passende, gyldige, lovlige, anstændige, er af acceptabel kvalitet eller overholder ophavsrettigheder. Hvad angår Tredjepartstjenester påtager Virksomheden sig ikke noget erstatningsansvar over for Dig eller anden person eller instans, hverken nu eller i fremtiden.

Du skal overholde de pågældende tredjeparters brugsvilkår, når Du bruger Applikationen. Tredjepartstjenester og links til disse leveres udelukkende som et tilbud til Dig, og Du tilgår og bruger dem på Dit eget ansvar og i overensstemmelse med tredjeparternes vilkår og betingelser.

Anonymitetspolitik

Virksomheden indsamler, opbevarer, vedligeholder og deler oplysninger om Dig i overensstemmelse med vores Anonymitetspolitik: https://www.miscgames.com/privacy-policy

Hvis Du accepterer denne Aftale, giver Du samtidig samtykke til alle vilkår og betingelser i vores Anonymitetspolitik.

 

Vilkår og opsigelse

Denne Aftale er gældende, indtil den opsiges af enten Dig eller Virksomheden. Virksomheden kan efter forgodtbefindende og når som helst og uden en bestemt grund suspendere eller opsige denne Aftale uden varsel.

Denne Aftale vil blive øjeblikkeligt opsagt og uden varsel fra Virksomheden, hvis Du ikke overholder samtlige betingelser i Aftalen. Du kan også opsige Aftalen ved at slette Applikationen og alle kopier af den på din Enhed eller på din computer.

Ved opsigelse af Aftalen skal Du ophøre med at bruge samtlige dele af Applikationen og slette alle kopier af Applikationen på din Enhed.

Opsigelse af denne Aftale vil ikke begrænse nogle af Virksomhedens rettigheder eller retsmidler eller ejendomsforhold i tilfælde af, at Du (i løbet af Aftalens løbetid) har overtrådt Aftalen eller forsømt nogle af dine forpligtelser i Aftalen.

Skadesløsholdelse

 

Du erklærer dig enig i, at Du vil holde Virksomheden, dens moderselskaber, datterselskaber, ledere, medarbejdere, agenter, partnere og licensgiver (hvis disse eksisterer) skadesløs for alle fordringer, herunder advokatsalærer, i forbindelse med: (a) brug af Applikationen, (b) overtrædelse af denne Aftale eller en lov eller (c) overtrædelse af en tredjeparts rettighed.

Ingen garanti

Applikationen leveres til Dig og gøres tilgængelig for Dig i den stand, som den forefindes, og der ydes ingen garanti i tilfælde af nogen som helst fejl eller defekter. I det maksimale omfang, som den gældende lov tillader det, fraskriver Virksomheden på både sine egne vegne og på vegne af alle sine samarbejdspartnere samt sine og deres licensgivere og tjenesteydere udtrykkeligt alle garantier vedrørende Applikationen, uanset om disse er udtrykkelige, implicitte, lovfæstede eller lignende, herunder garantier for salgbarhed, brugbarhed til et bestemt formål, titel, garantier mod overtrædelser samt garantier, der kan være relevante for aftaler, udførelse, brug og handelspraksis. Uden begrænsning af foregående giver Virksomheden hverken garanti eller løfte af nogen som helst slags for, at Applikationen lever op til dine forventning, opnår bestemte resultater, er kompatibelt med arbejde eller anden software eller andre programmer, systemer eller tjenester, fungerer uden forstyrrelser, lever op til standardkrav om ydeevne eller pålidelighed eller er fejlfri, eller at fejl og defekter kan eller vil blive rettet.

Uden begrænsning af foregående giver hverken Virksomheden eller nogle af Virksomhedens leverandører garanti eller løfter af nogen som helst slags, hverken udtrykkelige eller implicitte, for: (i) at Applikationen og alle dens oplysninger, indhold, materialer og produkter altid er tilgængelige, (ii) at Applikationen fungerer uden afbrydelser og er fejlfri, (iii) at alt indhold og alle oplysninger i Applikationen er korrekte, pålidelige eller gyldige, eller (iv) at Applikationen, dens servere, dens indhold eller e-mails sendt af eller på vegne af Virksomheden er fri for virus, scripts, trojanske heste, orme, malware, timebombs eller andre skadelige komponenter.

Nogle retskredse tillader ikke fraskrivelse af bestemte typer garantier eller begrænsninger af disse på baggrund brugerens lovfæstede rettigheder. Derfor kan nogle eller samtlige af ovenstående ekskluderinger eller begrænsninger ikke gælde for Dig. I dette tilfælde vil eksklusionerne og begrænsningerne beskrevet i afsnit 11 gælde i det yderste omfang, det er lovligt i henhold til den gældende lovgivning. I det tilfælde, at en garanti ifølge gældende lovgivning ikke kan fraskrives, dækker Virksomheden udelukkende denne garanti.

Ansvarsbegrænsning

På trods af eventuelle skader, som Du måtte pådrage dig, er hele Virksomhedens og alle dens leverandørers ansvar i henhold til bestemmerne i denne Aftale samt dine eksklusive retsmidler i forbindelse med foregående begrænset til det beløb, som Du har betalt for Applikationen eller via Applikationen.

I det maksimale omfang loven tillader det, kan Virksomheden eller dens leverandører på nogen måde holdes ansvarlige for særlige, uheldsmæssige, indirekte eller resulterende skader (herunder, men ikke begrænset til, skader i forbindelse med mistet indtægt, tab af data eller andre oplysninger, forretningsforstyrrelse, personskade, tab af anonymitet opstået på baggrund af eller på anden måde relateret til brug af, eller manglende brug af, Applikationen, tredjepartssoftware og/eller tredjepartshardware brugt sammen med Applikationen eller på andre måde knyttet til bestemmelser i Aftalen), selvom Virksomheden eller en leverandør er blevet adviseret om mulighed for en sådan skade, og selvom foranstaltninger ikke har tjent deres primære formål.

Nogle stater og retsområder tillader ikke eksklusion eller begrænsning af uheldsmæssig eller resulterende skader, og ovenstående begrænsninger eller eksklusioner kan derfor ikke gælde for Dig.

Adskillelighed og fraskrivelse

 

Adskillelighed

Hvis en hvilken som helst del af denne Aftale hævdes at være umulig at håndhæve eller ugyldig, skal denne del ændres og fortolkes, så den opfylder denne dels formål i videst mulig udstrækning ifølge den gældende lovgivning, og de resterende dele vil fortsat være gældende.

Fraskrivelse

Foruden som beskrevet her vil manglende udøvelse af en rettighed eller krav om udførelse af en forpligtelse i henhold til denne Aftale ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan rettighed eller kræve udførelse af en forpligtelse på noget som helst tidspunkt, og fraskrivelsen af et sådant brud vil heller ikke medføre fraskrivelse af efterfølgende brud.

Produktkrav

Virksomheden giver ingen garantier for Applikationen.

 

Overholdelse af amerikansk lovgivning

Du garanterer, at (i) Du ikke befinder Dig i et land, der er underlagt USA's handelsembargo eller er på USA's liste over terroriststøttenede lande, og at (ii) Du ikke er på en af USA's officielle lister over forbudte eller begrænsede organisationer.

 

Ændringer af denne Aftale

Virksomheden forbeholder sig retten til efter eget behag at ændre eller erstatte denne Aftale når som helst. Hvis en markant revision gennemføres, vil Vi oplyse om det senest 30 dage, før de nye betingelser træder i kraft. Hvad der udgør en markant revision, afgøres udelukkende af Virksomheden.

Din fortsatte tilgang til eller brug af Applikationen efter nye gældende revisioner, vil være omfattet af de reviderede betingelser. Hvis Du ikke er enig i de nye betingelser, er Du ikke længere autoriseret til at bruge Applikationen.

Gældende lovning

Landets lovgivningen, bortset fra dens lovkonflikter, er både gældende for denne Aftale og Din brug af Applikationen. Din brug af Applikationen kan være underlagt andre lokale, delstatsbetingede, nationale eller internationale love.

 

Den samlede Aftale

 

Denne Aftale udgør hele aftalen imellem Dig og Virksomheden vedrørende Din brug af Applikationen og erstatter alle foregående og nuværende skrevne eller mundtlige aftaler mellem Dig og Virksomheden.

 

Du kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der gælder, når Du bruger eller køber andre af Virksomhedens tjenester, som Virksomheden vil levere til Dig på det pågældende købstidspunkt.

 

Kontakt os

 

Hvis Du har spørgsmål til denne Aftale, kan Du kontakte os:

 

Via e-mail: info@miscgames.no

Ved at besøge denne side på vores website: http://support.miscgames.no/support/home

bottom of page